menu close menu

Bí Tích Xức Dầu Thánh

Đây là bí tích cho những tín hữu đang trải qua những căn bệnh nan y hoặc cho những người rất yếu sức.

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân được cung cấp cho những người có bệnh nghiêm trọng và người già cả xứng đáng phước lành đặc biệt này.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  714-633-5800  hoặc e-mail là  office@lapurisima.net