menu close menu

Hiệp Sĩ Đoàn Columbus

Sứ mệnh:

Knights of Columbus  là một Tổ chức Dịch vụ Công Giáo huynh đệ mở rộng cho mọi người đàn ông Công giáo. Các Hiệp sĩ đang tham gia vào một loạt các hoạt động cộng đồng bao gồm hỗ trợ tài chính và tinh thần cho những người chậm phát triển trí não, giáo dục thanh thiếu niên, giúp đỡ người vô gia cư và hỗ trợ ơn gọi.