menu close menu

Giáo Xứ của Chúng Ta

Một gia đình Thánh Thể đang dạng về xã hội và văn hóa


Tuyên Bố Sứ Mệnh

Được thành lập vào năm 1924 với tư cách là một giáo xứ truyền giáo, La Purisima là một gia đình Thánh Thể gồm những thành viên đa dạng về xã hội và văn hóa. Là một cộng đồng đức tin niềm nở, được Đức Thánh Linh soi dẫn, chúng ta tiếp cận, truyền giáo và phục vụ tha nhân theo tinh thần Tin Mừng.