menu close menu

Tang Chế

“Họ có thể nghỉ ngơi trong an bình”

Các yêu cầu để có thể hỗ trợ bạn trong một tang lễ là Tang Lễ chỉ đặc biệt dành cho những gia đình đã được đăng ký trong giáo xứ của chúng tôi hoặc sống trong ranh giới của giáo xứ.  Xin cám ơn.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại (714) 633-5800 hoặc e-mail cho chúng tôi tại office@lapurisima.net

Bạn có thể tải lệ phí nhạc công và thông tin liên lạc với các nhạc sĩ bên dưới.

Musician Info/ Información Del Músico/ Nhạc công

Call the Parish Office