menu close menu

Ý Nguyện Xin Thánh Lễ

Việc yêu cầu một thánh lễ được dành riêng cho những người thân, còn sống hay đã mất, là một truyền thống tốt đẹp và tuyệt vời của người Công Giáo chúng ta. Bạn có thể tưởng nhớ đến một người đã qua đời gần đây hoặc từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, Ý Nguyện Xin Thánh Lễ không phải chỉ dành riêng cho người đã mất. Đó chính là những món quà đẹp cho bất kỳ những dịp đặc biệt khác như: sinh nhật, kỷ niệm, tạ ơn cho một khấn nguyện đã được ban cho, vân vân.

Ý Nguyện Xin Thánh Lễ phải được yêu cầu trực tiếp tại giáo xứ hoặc bằng cách gọi văn phòng của chúng tôi.

Có một khoản hiến tặng được đề nghị là $10 cho mỗi Ý Nguyện Xin Thánh Lễ.

Phiếu xin lễ có sẵn tại Văn phòng Giáo xứ.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  (714) 633-5800  hoặc e-mail cho chúng tôi tại  office@lapurisima.net