menu close menu

Hồ Sơ Các Bí Tích Đã Lãnh Nhận

 

Nếu bạn đã được rửa tội, nhận Rước Lễ Lần Đầu, đã được xác nhận hoặc kết hôn tại La Purisima, chúng tôi rất vui lòng cung cấp một bản sao hồ sơ bí tích của bạn.

Không có bất cứ lệ phí cho mỗi bản sao hồ sơ nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận nếu quý vị muốn dâng hiến.

Bạn có thể gửi yêu cầu của bạn trong cho Văn phòng Giáo xứ hoặc bằng cách gửi thư điện tử yêu cầu của bạn vào  office@lapurisima.net

Xin quý vị chờ đợi ít nhất 3-4 ngày làm việc để chúng tôi nghiên cứu hồ sơ và xử lý yêu cầu của bạn, cộng với bất kỳ thời gian bổ sung có thể mất nếu bạn chọn cách có hồ sơ của bạn gửi qua bưu điện. Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu hồ sơ để có trong cùng một ngày.

Bạn có thể tải về một mẫu yêu cầu giấy chứng nhận dưới đây.

Certificate Request