menu close menu

Funerals

 

Funeral

“May They Rest In Peace”

The requirements to be able to assist you for a funeral are specifically for families who are registered in our parish or live within the confines of our parish.
Thank you!

For more information please contact us at (714) 633-5800 or e-mail us at office@lapurisima.net

You can download music rates and contact information for musicians below.

Funerales

«Que Descansen En Paz»

Los requisitos para poder ayudarle para un funeral es específicamente para las familias que están registradas en nuestra parroquia o viven dentro de los límites de nuestra parroquia.
¡Gracias!

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en (714) 633-5800 O envíenos un correo electrónico a office@lapurisima.net

Puede descargar las tarifas de música y la información de contacto de los músicos a continuación.

Tang Lễ

 

“Họ có thể nghỉ ngơi trong an bình”

Các yêu cầu để có thể hỗ trợ bạn trong một tang lễ là Tang Lễ chỉ đặc biệt dành cho những gia đình đã được đăng ký trong giáo xứ của chúng tôi hoặc sống trong ranh giới của giáo xứ.  Xin cám ơn.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại (714) 633-5800 hoặc e-mail cho chúng tôi tại office@lapurisima.net

Bạn có thể tải lệ phí nhạc công và thông tin liên lạc với các nhạc sĩ bên dưới.

 

Musician Info/ Información Del Músico/ Nhạc công

 

Call the Parish Office